โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ (หนังสือเข้า)

ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัดกำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.ghbank.co.th/product-detail/government-pension-fund-15th
: https://www.ghbank.co.th/product-detail/government-personnel-loan-65