ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม 7 ด้าน คือ

1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รวม 7 ด้าน คือ

1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ