นางสาวรุจิราภา นาคะพงษ์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางประไพศรี บุญไสย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายวิษณุ ธิรามนต์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววรวลัญช์ ห่วงดี
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวกาญจนาภา ชาวไชย
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวเบญจมาพร พวงทอง
หัวหน้างานพัสดุ
นายนฤดล รุดโถ
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
นายทรงสิทธิ์ ทรงธรรม
หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
นางสาวปานรวีร์ กระตุดเงิน
หัวหน้างานมูลนิธิและกองทุน
นางสาวสุพรรษา แก้วสีหมอก
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกัญจน์สิรี พละศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนาตยา พวงทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวรักษณามนต์ พรหมรัตนพงศ์
เจ้าหน้าที่ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา